על מי חלים עלויות היטלי פיתוח בהקמה של מכון טיהור חדש
תאריך : 11.9.2011         מאת: מארק פיסחוב, כלכלן (חשבונאות)
רשויות מקומיות מממנות את עבודות התשתיות והפיתוח מכספי בעלי הנכסים ברחבי העיר. האם הן רשאיות לבחור על מי מבין בעלי הנכסים יושתו העלויות? ביהמ"ש קבע כי השתת היטלי פיתוח תוך חלוקה בלתי שוויונית ללא הצדקה פסולה ובטלה.

עבודות פיתוח שמבוצעות בפועל על ידי רשות מקומית, ממומנות באמצעות היטלי פיתוח שמושתים על בעלי הנכסים ברחבי העיר. לעיתים עבודות אלה יוצאות לפועל כחלק מהתקדמות בסטנדרט טכנולוגי, שיפור איכות הסביבה וכד'.  לכאורה, עולה השאלה האם יש לפטור את בעלי הנכסים הותיקים מנשיאה בעלויות הפיתוח של הקמת מכון טיהור חדש.

כך עולה בעניין פלסים, שם דובר בפרויקט רחב היקף של הקמת מכון טיהור חדש ומערכת סילוק הנלווית אליו. מדובר ברכיב מהותי למערכת הביוב העירונית שכמובן משמשת את כל בעלי הנכסים בעיר. עלות הפרויקט מסתכמת במיליוני שקלים ובצעד לא ברור ולא מנומק הרשות המקומית החליטה לפטור את בעלי הנכסים הוותיקים מנשיאה בעלויות הפרויקט. בכך הושתו כלל עלויות הפיתוח על בעלי נכסים חדשים בלבד. דהיינו בתמחור של הקמה של פרויקט חדש העמיסה העירייה עלויות הצפויות בגין הפרויקט על בניה עתידית בלבד.

מדובר בשאלה מהותית שכן הדבר משפיע משמעותית על תעריף היטל הפיתוח שיושת על בעלי הנכסים העתידים לבנות בתחומה של הרשות המקומית. ברגע שבעלי נכסים וותיקים נושאים בנטל העלויות, ברור לכל כי שטחים נוספים נכללים בתחשיב הכלכלי ותעריף ההיטל הופך נמוך יותר (במאמר מוסגר יצוין כי במכנה של תחשיב כלכלי מרוכזים סך שטחי הבניה ובמונה סך העלויות הצפויות). מה גם שבדרך כלל מדובר בשטחים רבים, שכן סביר להניח שברוב הרשויות המקומיות מספר בעלי הנכסים הוותיקים גדול יותר!

הרשות המקומית, היא זו שתכריע האם יוטלו היטלי פיתוח על בעלי נכסים וותיקים.  אין ספק כי מהיותה רשות מנהלית, גוף המוקם מכוח חוק, חלה עליה החובה לנהוג בהגינות וסבירות והיא מחויבת להפעיל שיקול דעת על בסיס טעמים ענייניים ורלוונטיים. כמו כן עליה לשמור בהחלטתה על עקרון השוויון ולשאוף להטיל מעמסה שווה על כלל בעלי הנכסים שבתחום שיפוטה.

מדובר בשאלה גבולית ובעייתית, הרי לא ברור היכן עובר הגבול שקובע מתי מדובר בפעילות כה מהותית שדורשת גביית היטל נוסף. אולם אין הדבר גורע מחובתה של הרשות לנמק את החלטתה כראוי, ובמקרים בהם לא מסתמנת הצדקה לגיטימית לחלוקה בלתי שוויונית של נטל עלויות הפיתוח, ההחלטה למעשה נגועה בהפליה פסולה.

אם נסכם, על מנת לפטור בעלי נכסים וותיקים מנשיאה בעלויות פיתוח, הרשות המקומית תיאלץ להתבסס על סיבה מוצדקת דיה על מנת להשית את מלוא העלויות על בעלי נכסים חדשים בלבד. כיום, דומה כי לאור גישת ביהמ"ש, תתקשה הרשות המקומית למצוא בסיס לחלוקה בלתי צודקת.
הכותבים מתמחים בבדיקת אגרות והיטלי פיתוח.

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא