מהו תחשיב כלכלי של תעריף היטל פיתוח ומתי ניתן לגבות היטלי סלילת כבישים ומדרכות

תאריך : 5.9.2011         מאת: מארק פיסחוב, כלכלן (חשבונאות)

כידוע, רשות מקומית אמונה על פיתוח תשתיות מוניציפאליות. רשות מקומית גם אחראית על תחזוקה שוטפת של מערך התשתיות בתחומה, שיפורה והרחבתה במידת הצורך. עלויות פיתוח של כבישים ומדרכות מסתכמות במאות מיליוני שקלים וברשויות הגדולות אף עולות על מיליארדי שקלים. יחד עם זאת, פיתוח מערכת כבישים עירונית חשובה הן במישור מתן שירות לתושבים והן במישור של חיבור בין חלקים שונים של רשות מקומית לנגישות של תושבים ממקום המגורים לאזורי עבודה כמו א. תעשיה לדוגמא.

נדבך נוסף בכך הינו בפיתוח העירוני הבא לידי ביטוי במשיכת חברות להקמת מפעלים, מרכזי תעסוקה, מרכזי קניות לחיזוק העיר ורווחת התושבים. תשלומים המוטלים על בעלי נכסים במסגרת עבודות פיתוח נועדו לכסות על הוצאות מכספה של הרשות. בשל כך, היטלי פיתוח נועדו לכסות על תחשיב ההוצאות של הרשות המקומית ולא להעשיר את קופתה.

היות ונדרשת קורלציה בין תעריף ההיטל לבין תחשיב העלויות, אותו תחשיב עלויות עתידיות חייב להיות מהימן ועדכני. תחשיב שאינו נאמן למציאות עלול להביא לגביית היטלים שבסופו של דבר יחטיא את מטרתו. תחשיב זה עלול להביא לתוצאות הפוכות מהרצוי מחד גיסא לא יכסו על הוצאות של הרשות המקומית בפועל, ויגרמו לה לגרעון בתקציב ומאידך גיסא יכולים להעשיר  את קופת הרשות המקומית על חשבון בעלי הנכסים. מטבעו, התחשיב העתידי משתנה במהלך השנים בהתאם לדרישות ותוכניות חדשות. במידה והרשות המקומית תתייחס בתחשיב לשנים רבות קדימה, לא די בכך שהתחשיב לא ישקף את המציאות הנוכחית, הוא יהיה כה מופשט עד שלא ניתן יהיה לפקח עליו. לא רק שתחשיב ה"עתידי" הינו נסמך על אומדנים והערכות, תחשיב שכזה מגביר את חוסר הודאות הטמון בו מלכתחילה. על כן, יש ליחס חשיבות לעדכון התחשיב, שכן ממנו נגזרים תעריפי אגרות והיטלי פיתוח ורק תחשיב מעודכן ומהימן משרת את הרציונאל שבבסיסו.

בעניין יצחק כוכבי ובניו, עולה בין היתר סוגיה חשובה לעניין היטלי פיתוח והיא זמן דרישת החיוב. שיטת ההיטל, העומדת בבסיס תחשיב היטלי פיתוח, מייצגת תפיסה שוויונית בין בעלי הנכסים. כפועל יוצא מכך יש להידרש גם למימד הזמן. מכאן, רשות מקומית שדורשת היטלים על בניה חדשה או תוספת בניה לא תוכל לחייב בהיטלים זמן רב מתום עבודות הפיתוח. גבייה שכזו מנתקת כל זיקה בין התשלום לעבודות העירייה שאותן הוא נועד לממן. על העירייה לעמוד במסגרת זמן סבירה בדרישתה להיטלי פיתוח, שכן דרישה להיטלים זמן רב לאחר שהוצאו כספים מקופתה הופכת את תקבולי ההיטלים לכספים ללא ייעוד. גביית תשלומים ללא ייעוד מסוים היא בעצם גביית מס אשר אין הרשות המקומית מוסמכת לגבות.

משכך, לדעתנו המקצועית בחינת הזיקה בין התשלום לעבודת הפיתוח חשובה ומהווה תנאי סף לגביית אגרות והיטלי פיתוח מבעלי נכסים. זו שאלה תלוית נסיבות ויש לבחון כל מקרה לגופו. מכאן, יש חשיבות רבה למערכת העובדתית ואיסוף נתונים אודות פיתוח התשתיות בטרם בוחנים את דרישת ההיטל.

הכותב כלכלן המתמחה בבחינת תחשיבים כלכליים של תעריפי אגרות והיטלי פיתוח

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא