האם עלינו לממן פיתוח תשתיות עירוניות שלא ישרתו את הנכס שבבעלותנו

תאריך: 4.10.2011  מאת : מארק פיסחוב, כלכלן (חשבונאות)
ביהמ"ש המחוזי קבע : הרשות המקומית לא תגבה היטלי פיתוח למימון תשתיות עירוניות חסרות זיקה לנכס.
היטלי הפיתוח שהרשות המקומית גובה מבעלי הנכסים נועדו לממן עבודות פיתוח והקמה של תשתיות ברחבי העיר כגון ביוב, מים, תיעול וסלילת רחובות. גביית אותם היטלים מבעלי הנכסים נעשית מכוח תחשיבים כלכליים וחוקי עזר שהרשות המקומית מחוקקת. תחשיבים אלו מהווים בסיס פיננסי שמטרתו "להצדיק" ולשקף נאמנה את התעריפים המוטלים על שטחי בעלי הנכסים בעיר.

התעריפים שנקבעים בתחשיבים הכלכליים הם תוצרים של חישוב ארוך ומסורבל אך עם זאת – פשוט במהותו. מדובר למעשה בחלוקת סך עלות הקמת התשתית בסך שטחי הנכסים. אותם תעריפים מוטלים על כלל בעלי הנכסים בעיר ביחס להיקף השטח שבבעלותם. שיטה זו מביאה עימה לא מעט חילוקי דעות, שכן תשתיות המוקמות באזור מסוים בעיר לא משרתות בעלי נכסים בחלק אחר של העיר באותה מידה, אך למרות זאת ממומנות מכיסם.

בעניין עדני העותרות טענו כי מכיוון שסלילת הכבישים והנחת צינורות המים אינן גובלות עם הנכס שבבעלותן אין לחייבן בתשלום היטלי פיתוח. הרשות המקומית מצידה, טענה כי מדובר בעבודות נרחבות שכללו בין היתר הקמת תשתיות בקרבת הנכס שבבעלות העותרות.

ביהמ"ש קבע כי הגדרת "נכס גובל להנחת צינורות מים" הינה רחבה ואין מדובר בהכרח בנכס צמוד לעבודות הפיתוח. עם זאת, בהתבסס על פסיקה ענפה שנצברה לאורך השנים, ביהמ"ש מדגיש כי נדרשת זיקה מינימאלית בין הנכס נשוא החיוב לעבודות המבוצעות ע"י הרשות המקומית.

חוק העזר לאספקת מים מטיל חובת תשלום היטל הנחת צינורות מים על בעלי נכסים גובלים בלבד. על כן, משהציגו העותרות בסיס ראייתי לכך שהנחת צינורות המים לא בוצעה בנכס גובל ולא מסתמנת כל זיקת הנאה בין עבודות הפיתוח לבין בעלי הנכס, נקבע חד משמעית כי אין בסיס לדרישת הרשות המקומית להטיל על העותרות חיוב בגין הנחת צינורות מים.

למעשה, היעדרה של זיקה בין הנכס לעבודות הפיתוח הביאה לכך שדרישת התשלום הפכה לחסרת כל בסיס. יובהר, כי די בקיומו של צו התחלת עבודה להקמת תשתית המשמרת זיקה מספקת לנכס על מנת שדרישת התשלום תהא חוקית ומבוססת.

לסיכום, מעניין עדני עולה מחלוקת שמציגה את לב הבעיה של שיטת ההיטלים. מחד גיסא, רשות מקומית מופקדת על פיתוח והקמה של תשתיות בסיסיות שבלעדיהן חיינו היו נראים אחרת. מאידך גיסא, כבעלי נכסים אנחנו לא מוצאים הסבר הגיוני לכך שנממן שירות שלא ניתן לנו.

לקבל יעוץ ראשוני ללא עלות מלאו את הפרטים:
חוות דעת בנושא